Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.stretto.pl wraz z polityką prywatności

 

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.stretto.pl [“Serwis“], jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w niniejszym Regulaminie warunki. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie są Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Niniejszy Regulamin jest zgodny z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) [Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”] w tym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

 

I Postanowienia wstępne:

 1. Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone w Serwisie informacje, jest Stretto sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, tel + 48 42 235 33 20, e-mail office@stretto.com [dalej jako: Właściciel Serwisu].
 2. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu przez Właściciela Serwisu. Przy wprowadzaniu istotnych zmian do niniejszego Regulaminu Właściciel Serwisu powiadomi o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać akceptację takich zmian.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Serwisie przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą “Regulations”.

II Ogólne zasady korzystania z Serwisu:

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny.
 2. Serwis może zostać zmodyfikowany przez Właściciela Serwisu bez uprzedniego poinformowania,
  w każdym czasie.
 3. Osoby korzystające z Serwisu [dalej jako: „Użytkownicy Serwisu”] zobowiązane są do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 5. Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
  1. zawierających treści bezprawne, wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
  2. zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
  3. zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
  4. naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
  5. zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
  6. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, “konie trojańskie”, dane zawierające “pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  7. zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

III Warunki techniczne:

Użytkownicy Serwisu w celu korzystania z Serwisu powinni dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: odpowiedni sprzęt (np. komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer, telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet oraz internetową przeglądarką www obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika Serwisu, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik Serwisu połączył się z Serwisem, wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka, system operacyjny itp.

IV Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu:

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika Serwisu należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik Serwisu. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki internetowej istnieje możliwość przechwycenia przez osoby trzecie danych przesyłanych z i do Serwera.

V Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela:

 1. Właściciel Serwisu podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkownika Serwisu w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Właściciel Serwisu nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela Serwisu nie może być poczytywane za równoznaczne z rekomendowaniem przez Właściciela Serwisu takiej strony ani produktów lub usług na niej proponowanych.

VI Dane osobowe:

 1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikom Serwisu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowiska opisane w Serwisie. W czasie procesu rekrutacyjnego Właściciel Serwera gromadzi dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, e-mail, telefon oraz dane zawarte w załączonych dokumentach rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa
  z Serwisu (w tym wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym) jest Stretto sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, e-mail office@stretto.com  [„Administrator”].
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielona przez Użytkownika Serwisu zgoda. W przypadku wzięcia przez Użytkownika Serwisu udziału w procesie rekrutacyjnym za pośrednictwem Serwisu podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji ciążących na administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z korzystania przez Państwa z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
 5. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę można wycofać w następujący sposób:
  a) pisemnie na adres: ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź,
  b) mailowo na adres: office@stretto.pl
 6. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
  b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  f) prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 21 RODO).
  Jeśli Użytkownik Serwisu zdecyduje się skorzystać z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku o realizację prawa, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
 1. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Administrator prosi o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 4 powyżej.
 2. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane, ani przesyłane do organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane także poza Europejskim Obszarem Gospodarczy. W związku z przekazaniem danych osobowych do państw spoza EOG, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Aby uzyskać kopię danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o zgłoszenie realizacji tego prawa w sposób opisany w ust. 4 powyżej.
 4. Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie, a ich podanie stanowi warunek skorzystania z Serwisu. Niepodanie lub żądanie usunięcia danych osobowych, bez których nie jest możliwe korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne
  z rezygnacją z korzystania z Serwisu.
 5. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj. w przypadku Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 VII Ochrona prywatności i bezpieczeństwo przetwarzania danych:

 1. Właściciel Serwisu przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane informacje/dane
  z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Właściciel Serwisu stosuje środki i zabezpieczenia niezbędne w celu zabezpieczenia przed dostępem/wglądem osób nieupoważnionych oraz w celu zapobiegnięcia zniszczenia lub utraty gromadzonych i przetwarzanych danych.

VIII Informacje o “cookies” i IP:

 1. Serwis używa plików Cookies. Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer WWW na komputerze Użytkownika Serwisu, które Serwis może odczytać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego samego komputera. Cookies są stosowane na przykład do przechowywania identyfikatora dostępu do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.
 2. Cookies, przy wykorzystaniu nieprawidłowej konfiguracji przeglądarki WWW, mogą zostać odczytane nie tylko przez Serwis. Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe.
 3. Użytkownik Serwisu może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są Cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie Cookies. Wyłączenie Cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać z Serwisu.
 4. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do przejęcia danych z dysku lub poczty elektronicznej Użytkownika Serwisu lub kradzieży osobistych lub poufnych informacji. Korzystanie z Cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów.
 5. Właściciel Serwisu zbiera dane eksploatacyjne informujące o tym, ilu Użytkowników Serwisu korzysta z Serwisu. Dane sumaryczne zbierane są metodą analizy adresów internetowych IP. Adres IP jest liczbą przypisaną do komputera kontaktującego się z Serwisem. Komputery prezentujące serwis internetowy dokonują automatycznej identyfikacji komputera Użytkownika Serwisu z wykorzystaniem adresu IP.
 6. Sieć Właściciela Serwisu zapisuje adres IP w celach administracyjnych, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu badania poziomu zainteresowania Serwisem. Zebrane w ten sposób dane nie będą gromadzone pod kontem weryfikacji, jaki użytkownik odwiedził Serwis, chyba, że udzieli on dobrowolnej i wyraźnej zgody na zbieranie takich informacji.

IX Prawo autorskie:

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że Właściciel Serwisu wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel Serwisu wyraża zgodę na przeglądanie Serwisu i drukowanie fragmentów zawartości tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu lub jakiekolwiek dobra osobiste lub majątkowych osób trzecich.

 X Postępowanie reklamacyjne:

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem z Serwisu, mogą być składane na adres elektroniczny: office@stretto.pl lub na adres Właściciela Serwisu w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela Serwisu, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

XI Postanowienia końcowe:

 1. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przepisy: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.