RODO

 Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy od dnia 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1] informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, e-mail office@stretto.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacyjnym, w którym Pan/Pani bierze udział w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy [t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., dalej jako: Kodeks pracy], a także w celu spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji ciążących na administratorze danych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. W razie konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności art. 221 1 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 894 ze zm.). Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, a także przekazywane do organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony Pana/Pani danych w związku z brakiem decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie właściciel serwera, na którym Administrator przechowuje korespondencję e-mail. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych, które będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Jeżeli dane osobowe zostały podane za Pani/Pana zgodą, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność ich przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stretto sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380334, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łódź-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 101050592, NIP 7252042102, danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach (w tym: w CV) w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt a RODO, świadomy tego, że Stany Zjednoczone Ameryki,  do którego przekazywane mają być dane:

 • jest państwem trzecim w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1],
 • nie zostały uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony moich danych, a Administrator Danych, tj. spółka Stretto sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym nie zawarła standardowych klauzul umownych z odbiorcą danych, ani nie posiada wiążących reguł korporacyjnych,

oraz poinformowany, że w związku brakiem odpowiednich zabezpieczeń istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony moich danych, w tym ryzykiem nieuprawnionego udostępnienia danych osobom nieupoważnionym, zabrania danych przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem danych z naruszeniem prawa obowiązującego na terenie Unii Europejskiej, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych, brakiem możliwości realizacji uprawnień przewidzianych w przepisach RODO, niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach związanych z celach związanych z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

Wysłanie dokumentów aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody.